Komunikat 1

Wysokość składek członkowskich w roku 2020

  UCHWAŁA NR 86 /XXIX/2019
  Zarządu Oddziału PTTK " PODBESKIDZIE" w Bielsku - Białej
  z dnia 03 grudnia 2019r.
  zmieniająca Uchwałę Nr 80/XXIX/2019 Zarządu Oddziału z dnia 30 października 2019 r.
  w sprawie wysokości składek członkowskich PTTK w roku 2020 oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację członkowską PTTK w roku 2020


  W związku z Zarządzeniem nr 6/2019 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie realizacji Uchwały Nr 141/XIX/2019 ZG PTTK z dnia 16 listopada 2019r. zmieniającej w brzmieniu Uchwałę Nr 139/XIX/2019 ZG PTTK z dnia 19 października 2019r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020, ustala się:

  1.Wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w roku 2020 wynosi:
  65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
  40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
  30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 01.01.2020 r.-31.12.2020
  20,00 zł dla osób opłacająca składkę ulgową młodzieżową ulgową za okres od 01.09.2020 r. - 31.12.2020

  2. Składka członkowska, o której mowa w pkt.1. wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31.12. 2020 roku.

  3. Koła i Kluby wykupują składkę członkowską dla swoich członków, wykupując za pierwszym razem jednorazowo co najmniej 10 znaczków członkowskich.

  4. Dopuszcza się wykupienie znaczków członkowskich PTTK indywidualnie, bezpośrednio w biurze Oddziału w wysokości wymienionej w punkcie 1.

  5. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2020 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł. Kwota wpłacona w Oddziale pozostaje w całości w dyspozycji Oddziału.

  6. Koła/Kluby/SKKT - PTTK oraz Zarząd Oddziału mogą ustanowić i pobierać dodatkową składkę uchwaloną przez odpowiednie Zarządy przeznaczoną na działalność statutową.

  7. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej , o której mowa w pkt.1./2) są:
  a) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
  b) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  c) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
  d) bezrobotni,
  e) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

  8. Uprawnieni do opłacania składki ulgowej młodzieżowej są:
  a) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  b) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia (za zgodą prawomocnych opiekunów),
  c) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia

  9. Uprawnieni do korzystania ze stawki wymienionej w pkt.1./4). jest młodzież nowo wstępująca do PTTK.

  10. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

  a) Członkowie Honorowi PTTK,
  b) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo - wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach
  ponadpodstawowych - do ukończenia 20 roku życia,
  c) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia.
  d) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością sprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia
  e) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji , kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

  11. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
  a) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności 01.01.2020 - 31.03. 2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki , o której mowa w punkcie 1/a)
  b) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności 01.01.2020 - 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki , o której mowa w punkcie 1/b)
  c) naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2020 - 31.03.2021 jest
  przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK rzecz opłacenie składki, o której mowa w punkcie 1/c)
  d) naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności 01.09.2020 - 31.03.2021 jest potwierdzeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki o której mowa w punkcie 1/d)
  e) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności 01.01.2020 - 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom , o których mowa w punkcie 10.

  12. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w roku 2020 w następujących wysokościach:
  a) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną
  b) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za wyjątkiem osób o których mowa w punkcie 12/3)
  c) 8,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

  13. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK

  14. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2020 w wysokości 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK .

  15. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddział do Zarządu Głównego PTTK w 2020 roku zgodnie z uchwałą ZG PTTK w następującej wysokości oraz podział pozostałej składki na działalność statutową:
  Normalna: 65,00 zł
  40,00 zł - dla ZG PTTK
  25,00 zł - dla Oddziału PTTK z tego dla Koła/Klubu - 5 zł
  Ulgowa: 40,00 zł
  25,00 zł - dla ZG PTTK
  15,00 zł - dla Oddziału PTTK z tego dla Koła/Klubu - 3 zł
  Ulgowa Młodzieżowa : 30,00 zł
  20,00 zł dla ZG PTTK
  10,00 zł dla Oddziału PTTK z tego dla SKKT - 3 zł
  Ulgowa Młodzieżowa: 20,00 zł /dla wstępujących do PTTK w okresie 01.09. 2020 - 31.12.2020/
  17,00 zł dla ZG PTTK
  3,00 zł dla Oddziału PTTK

  16. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art.16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2020 według następujących zasad:
  a) W przypadku posiadania przez Oddział PTTK właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
  b) W przypadku braku w Oddziale znaczków, Oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł. za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w punkcie następnym.
  c) Znaczki członkowskie za rok 2019 w wysokości określonej w p.2) można będzie nabywać od 01.04.2020 r.

  17. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł. a także opłacić składkę wysokości określonej w punkcie1. W tym przypadku Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania w/w opłat jednakże nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

  18. Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK , którego jest się członkiem.

  19. Odpisane środki dla Kół i Klubów w danym roku kalendarzowym winny być wykorzystane przez koła i kluby do 30.06.2020 r. Nie wykorzystane środki wg zasady jak wyżej przesunięte zostaną na działalność statutową Oddziału.

  20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Sekretarz Zarządu:Piotr Michalski
  Skarbnik Zarządu: Alina Ogrodna
  Prezes Zarządu: Marek Czader